At være en del af et fællesskab har stor betydning for de flestes livskvalitet, og derfor er det en vigtig opgave at forsøge at åbne de eksisterende og ofte tillukkede fællesskaber for dem, der lever på kanten af samfundet. At deltage i ganske almindelige fritidsaktiviteter og måske endda være aktiv frivillig kan have særlig stor værdi for en sårbar/socialt udsat borger, der måske ellers ikke har ”noget at stå op til om morgenen”.

Med denne prøvehandling vil vi med anderledes initiativer skabe mulighed for at socialt udsatte og marginaliserede mennesker kan inkluderes i det ”almindelige” samfundsliv og tage del i det på lige fod med alle andre. Ideen udvikles i et samarbejde med relevante organisationer, institutioner, virksomheder m.v. Magistratsafdelingen Sociale Forhold og Beskæftigelse er hovedansvarlig for prøvehandlingen.

I løbet af året er der afprøvet en række pilotprojekter, som en del af arbejdet med frivillighed i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Under overskriften Unge & Uddannelse er der iværksat flere samarbejder og initiativer med frivillige organisationer:

- En temauge efter sommerferien med de unge, hvor der blev lavet mad sammen med frivillige fra paraplyorganisationen ”Gråvejr i ungdommen”.
- En dag med arbejdsfællesskab og aktivt medborgerskab i Skraldecaféen.
- Ungetilbuddets kursister og medarbejdere har sammen med festugens frivillige deltaget i klargøring af udendørsarealer. Initiativet har fungeret som en gruppepraktik, hvorigennem kursister fik sat faglige, personlige og sociale kompetencer i spil i trygge rammer. Gruppepraktikken gav de unge succesoplevelser, udvidet netværk, ”noget på CV’et” samt større mod på at blive en del af en arbejdsplads via job, løntilskud eller virksomhedspraktik.
- D.25/9-18 afholdt U&U en workshop i samarbejde med ”Gråvejr i ungdommen” under overskriften: ”Hvordan samarbejder vi om at hjælpe ensomme unge ind i fællesskaber”. 40 medarbejdere deltog. Formået var dels at give indsigt i de frivillige tilbud, dels at drøfte styrker og udfordringer i samarbejdet med frivillige. Arrangementet har også været omtalt på intra.
- U&U er netop ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal styrke samarbejdet med frivillige.
- Et samarbejde mellem Frivilligcenter Aarhus, boligsociale indsatser og kommunale aktører har udviklet pilotprojektet ’mobilisering af unge fra udsatte boligområder til frivillighed, demokratisk deltagelse og lokalt engagement’, som vil afprøve potentialet i et koncept, der er baseret på inddragelse af de unge, fleksibel frivillighed og tværgående samarbejde.

Kontakt: Peter Kristiansen, Sociale Forhold og Beskæftigelse, pekri@aarhus.dk, Tlf. 51575968